دبیرستان پسرانه هیئت امنایی امیرکبیر(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 خرم آباد

دبیرستان هیئت امنایی امیرکبیر

دانش آموزان عزیز، اولیای گرامی و کارکنان اداری و آموزشی لطفا بروشور زیر را مطالعه کنید!!.متن های آن بسیار کوتاه و ضروری هستند.